HAOD podnio tužbu protiv NLB INTERFINANZ AG in liquidation, Zurich, Švicarska za naknadu štete

Hrvatska agencija za osiguranje depozita pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pokrenula je sudski postupak protiv NLB Interfinanz AG in liquidation radi naknade štete, a po pravomoćnom utvrđenju statusa stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku Glumina banke d.d..

Naime, 19 godina obijesnim parničenjem NLB Interfinanz AG in liquidation osporavao je Agenciji status stečajnog vjerovnika i time onemogućio naplatu njenih potraživanja u predmetnom stečajnom postupku.