POZIV VJEROVNICIMA u ime likvidatora INTERNET MOBILE BANK d.d. u prisilnoj likvidaciji

Obzirom INTERNET MOBILE BANK d.d. u prislinoj likvidaciji nema web stranicu te se ovim putem pozivaju vjerovnici INTERNET MOBILE BANK d.d. u prisilnoj likvidaciji da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana objave Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, posl.br. St-293/2022 od dana 15.02.2022. godine o otvaranju postupka prisline likvidacije na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča suda, u skladu s čl. 27. i čl. 33. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (NN 146/20), prijave svoje tražbine likvidatoru Perici Mitroviću, Malinska, Samoborska 22. 

Za prijavu tražbine vjerovnik je dužan platiti pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna na transakcijski račun Državnog proračuna broj IBAN HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj 5045-20735-29322.