Povećanje iznosa osiguranih depozita

Povećanje iznosa osiguranih depozita

Od 01. srpnja 2013. godine Agencija osigurava depozite vjerovnika u svakoj kreditnoj instituciji do uključivo visine od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.