Zakoni i Propisi

Hrvatska agencija za osiguranje depozita osnovana je temeljem Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (NN 44/94, 79/98, 19/99, 35/00 i 60/04) donesenog dana 25. svibnja 1994. godine i upisana je u sudski registar dana 10. srpnja 1995. godine. Agencija je osnovana kao samostalna pravna osoba, a njezin osnivač je Republika Hrvatska.

Agencija je specijalizirana neprofitna organizacija koja upravlja sustavom osiguranja depozita čiji osnovni ciljevi su osiguranje jednake razine zaštite deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja, kao i u svim drugim državama članicama Europske unije, očuvanje povjerenja deponenata u financijski sustav Republike Hrvatske uz doprinos stabilnosti cijelog financijskog sustava sukladno odredbama Zakona o sustavu osiguranja depozita (NN 146/20, 119/22).

Sukladno odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN 146/20, 21/22, 27/24) Hrvatska agencija za osiguranje depozita upravlja Sanacijskim fondom.

Sukladno odredbama Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (NN 146/20, 27/24) Hrvatska agencija za osiguranje depozita je nadzorno likvidacijsko tijelo, odnosno tijelo postupka prisilne likvidacije koje nadzire rad likvidatora. 

Propisi Republike Hrvatske u potpunosti su usklađeni s odredbama Direktive 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o programima osiguranja depozita i Direktive 2009/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o Izmjenama i dopunama Direktive 94/19/EZ, te Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Krajem 2013. godine osnovano je Vijeće za financijsku stabilnost, koje uz Agenciju čine tri institucije: Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Ministarstvo financija. Primarni cilj Vijeća je oblikovanje makrobonitetne politike Republike Hrvatske, kako bi se pridonijelo očuvanju stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske u cjelini, podržavajući na taj način održivi doprinos financijskog sustava gospodarskom rastu.