Lista prisilnih likvidatora

Listu likvidatora čini popis osoba čijim zahtjevima za uključenje na listu likvidatora je udovoljila Hrvatska agencija za osiguranje depozita sukladno Pravilniku o utvrđivanju liste likvidatora (NN 75/21).  Zadaća likvidatora je upravljanje imovinom kreditne institucije nad kojom je pokrentu postupak prisilne likvidacije, unovčavanje navedene imovine i namirenje vjerovnika kreditne institucije.

Lista likvidatora objavljuje se na ovim stranicama kao i na e-Oglasnoj ploči sudova.