Popis Depozita Isključenih iz Sustava Osiguranja:

 • depoziti kreditnih institucija
 • instrumenti deponenata kreditne institucije, a  koji su uključeni u regulatorni kapital
 • depoziti financijskih institucija
 • obveze iz dužničkih vrijednosnih papira kreditne institucije i obveze iz vlastitih akcepata i vlastitih mjenica
 • depoziti društava za osiguranje i društava za reosiguranje
 • depoziti dobrovoljnih te obveznih mirovinskih fondova
 • depoziti investicijskih društava
 • depoziti subjekata za zajednička ulaganja
 • depoziti javnopravnih tijela
 • depoziti koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca
 • depoziti koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke
 • tražbine klijenata investicijskog društva, klijenata kreditne institucije za koje kreditna institucija pruža investicijske usluge te klijenata društva za upravljanje investicijskim fondovima kada društvo pruža investicijske usluge, a koje su uključene u sustav zaštite ulagatelja
 • depoziti vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern
 • depoziti članova uprave i članova nadzornog odbora koji su te funkcije obavljali na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja te depoziti dioničara koje zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije
 • depoziti revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća kreditne institucije
 • depoziti ili dijelovi depozita koji su nastali nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji.