Iznos osiguranog depozita

  • 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja kreditne institucije

Povrat osiguranog depozita

  • Isplata depozita unutar 10 radnih dana

Pojedinačni osigurani iznos se izračunava na sljedeći način:

Ukupni depoziti po deponentu

+ obračunata kamata se dodaje (do dana nastupa osiguranog slučaja))

–  ukupne dospjele obveze deponenta prema kreditnoj instituciji

= neto potraživanje deponenta (depoziti će biti nadoknađeni u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastupa osiguranog slučaja)