Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) omogućava pristup informacijama redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije, koji možete poslati:

  • na adresu: Hrvatska agencija za osiguranje depozita, Jurišićeva 1/II, 10 000 Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu: pristupinfo@haod.hr

Službenik za informiranje je Arlena Štulić, a zamjenik Martina Rodić.

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 01 / 48 13 222.

Na pristup informacijama u postupcima ne plaća se pristojba, ali HAOD ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija.

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Prema Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 59/23) Hrvatska agencija za osiguranje depozita, kao izvanproračunski korisnik objavljuje informaciju o trošenju sredstava za siječanj 2024. godine.