Depozit u ovom kontekstu podrazumijeva sva financijska sredstva koja su preostala po bankovnim računima (tekućim računima, žiro računima i štednim računima) u trenutku nastupa osiguranog slučaja

Deponent je imatelj depozita ili u slučaju zajedničkog računa, svaki od imatelja depozita.

Shema osiguranja depozita

Termin koji znači „prije nastupa nekog događaja“ ili unaprijed. Financiranje sustava osiguranja u Republici Hrvatskoj postavljeno je na ex-ante osnovi. Koncept ex-ante financiranja osigurava da kreditne institucije, plaćajući premiju za osigurane depozite tijekom svog redovnog poslovanja, unaprijed formiraju Fond za isplatu osiguranih depozita iz kojega se isplaćuju osigurani depoziti u slučaju propasti kreditne institucije.

Termin koji znači „nakon nastupa nekog događaja“ ili poslije. Sustav osiguranja depozita može se financirati i na ex-post osnovi, odnosno poslije propasti financijske institucije. U slučaju ex-post financiranja, "dobre kreditne institucije" financiraju, odnosno snose trošak isplate osiguranih depozita "loše kreditne institucije". 

Financijski sustav jedne zemlje je skup koji čine njezina valuta, financijska tržišta, financijske institucije te institucije koje reguliraju i nadziru njihov rad.

Osoba koja je nositelj prava i obveza

Kreditna institucija je banka, štedna banka ili stambena štedionica sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i podružnica te kreditne institucije u drugoj državi članici. 

Organizacija kojoj nije cilj ostvarenje profita već opći, javni interes.

Hrvatski sustav osiguranja depozita aktivira se nastupom osiguranog slučaja. Osigurani slučaj nastupa kada Hrvatska narodna banka kreditnoj instituciji dostavi rješenje o nedostupnosti depozita kojim se utvrđuje da kreditna institucija zbog svoje financijske situacije ne može, niti će uskoro moći, isplatiti dospjele depozite, ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kreditnom institucijom.

Obeštećenje predstavlja osigurani iznos koji Agencija isplaćuje fizičkim osobama,  trgovačkim društvima, neprofitnim institucijama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura kada nastupi osigurani slučaj. On se utvrđuje nakon prebijanja ukupnih depozita i ukupnih dospjelih obveza deponenta prema kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000,00 eura.

Premija za osigurane depozite je novčani iznos koji kreditne institucije kao ugovaratelji osiguranja plaćaju Agenciji kao osiguravatelju.

Premija koja se plaća na osnovu procjene rizika poslovanja neke kreditne institucije.

Postupak reorganizacije kreditne institucije u poteškoćama uspostavljanjem novih financijskih odnosa, odnosno pročišćavanje kapitala na način da se nagomilani gubici kompenziraju raspoloživim, ili uplatom novog kapitala.

U smislu Zakona o sustavu osiguranja depozita prihvatljiv depozit je svaki depozit u kreditnoj instituciji koji je uključen u sustav osiguranja depozita.

Osigurani depozit je dio prihvatljivog depozita koji maksimalno može iznositi 100.000,00 eura.