Osiguranje depozita je sustav koji osigurava jednaku razinu zaštite deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja, omogućuje očuvanje povjerenja deponenata u financijski sustav Republike Hrvatske i doprinosi stabilnosti cijelog financijskog sustava. 

Osigurani su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 500.000,00 eura u kreditnim institucijama koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i u podružnicama tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

 1. depoziti kreditnih institucija,
 2. instrumenti deponenata kreditne institucije, a  koji su uključeni u regulatorni kapital,
 3. depoziti financijskih institucija,
 4. obveze iz dužničkih vrijednosnih papira kreditne institucije i obveze iz vlastitih akcepata i vlastitih mjenica,
 5. depoziti društava za osiguranje i društava za reosiguranje,
 6. depoziti dobrovoljnih te obveznih mirovinskih fondova,
 7. depoziti investicijskih društava,
 8. depoziti subjekata za zajednička ulaganja,
 9. depoziti javnopravnih tijela,
 10. depoziti koji proizlaze iz poslova u odnosu na koje su donesene pravomoćne presude za kazneno djelo pranja novca,
 11. depoziti koji ne glase na ime nego na anonimnog donositelja šifrirane zaporke,
 12. tražbine klijenata investicijskog društva, klijenata kreditne institucije za koje kreditna institucija pruža investicijske usluge te klijenata društva za upravljanje investicijskim fondovima kada društvo pruža investicijske usluge, a koje su uključene u sustav zaštite ulagatelja,
 13. depoziti vladajućih, povezanih i ovisnih društava s kojima kreditna institucija čini koncern,
 14. depoziti članova uprave i članova nadzornog odbora koji su te funkcije obavljali na dan nastupa osiguranog slučaja ili u razdoblju 12 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja te depoziti dioničara koje zajedno s članovima uže obitelji sudjeluju s najmanje 5 % u temeljnom kapitalu kreditne institucije,
 15. depoziti revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća kreditne institucije i
 16. depoziti ili dijelovi depozita koji su nastali nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji.

Osigurani su depoziti po deponentu po pojedinoj kreditnoj instituciji do razine 100.000,00 eura.

Osiguran je iznos koji deponent  ima u kreditnoj instituciji  na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000,00 u eurskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja. Osim navedenog ograničenja do razine 100.000,00 eura, depoziti koji predstavljaju tzv. privremeni visoki saldo zaštićeni su u dodatnom iznosu do 30.000,00 eura odnosno do uključivo ukupne razine do 130.000,00 eura.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita sve kreditne institucije koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici obvezne su uključiti se u  sustav osiguranja depozita, a njihov popis možete pronaći ovdje.

Sukladno Zakonu o sustavu osiguranja depozita rok je 7 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja.

Depoziti koji su uključeni u privremeni visoki saldo do ukupne razine u iznosu od 130.000,00 eura čine depoziti knjiženi ili pravno prenosivi u razdoblju od tri mjeseca prije nastupa osiguranog slučaja, a odnose se na depozite:

1. od prodaje nekretnine u kojoj je deponent imao prebivalište ili boravište

2. od transakcija vezanih uz događaje sklapanja braka, razvoda, umirovljenja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti ili smrti ili

3. utemeljene na plaćanju naknade iz osiguranja ili odštete za žrtve kaznenih djela ili žrtve pravosudnih pogrešaka.