Informacija za deponente

Obavijest o stupanju na snagu Novog Zakona o osiguranju depozita

Dana 25.srpnja 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15) kojim je sustav osiguranja depozita u RH usklađen  sa Direktivom EU 2014/49/EU.

Zakon osigurava kontinuitet temeljnih prava iz dosadašnjeg sustava osiguranja depozita:

  • osigurani iznos u visini do 100 tisuća EUR-a,
  • Isplatu obeštećenja u roku od 20  radnih dana od dana nedostupnosti depozita,
  • široki opseg osiguranja fizičkih osoba, trgovačkih društava i neprofitnih institucija

Najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon odnose se na proširenje opsega osiguranja na:

  • depozite srednjih i velikih poduzetnika (trgovačkih društava) i
  • depozite tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji godišnji proračun za prethodnu godinu iznosi najviše 3,75 milijuna kuna.

Za više informacija o sustavu osiguranja depozita možete nas kontaktirati, Jurišićeva 1/II 10 000 Zagreb, e- adresu dab@dab.hr  ili na telefon 01/ 4813 -222.