Poziv za iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, sa sjedištem u Zagrebu (Republika Hrvatska), Jurišićeva 1, OIB: 94819327944 („Prodavatelj“), kao jedini imatelj dionica Croatia Banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Republika Hrvatska), Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989 („Banka“), na dan 6. srpnja 2020. objavljuje:
 

Poziv za iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d. („Poziv“)
Pozivaju se zainteresirani ulagatelji iskazati interes za kupoprodaju 4.746.000 dionica serije A, nominalne vrijednosti 100,00 kuna („Dionice“), a što predstavlja 100% temeljnog kapitala Banke („Planirana transakcija“). Sažetak informacija o Planiranoj transakciji i Sažetak informacija o Banci, dostupni na mrežnim stranicama Prodavatelja (www.dab.hr/novosti) te na mrežnim stranicama Banke (www.croatiabanka.hr/prodaja), čine sastavni dio ovog Poziva.

Obvezni uvjeti
Zainteresirani ulagatelj mora biti domaća ili inozemna pravna osoba. Iskaz interesa mora sadržavati: (a) osnovne podatke o zainteresiranom ulagatelju uz opis poslovnih aktivnosti, (b) podatke o financijskoj sposobnosti zainteresiranog ulagatelja, (c) dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti zainteresiranog ulagatelja (izvadak iz sudskog registra ili drugi odgovarajući dokument), (d) kontakt podatke (adresa sjedišta, broj telefona, e-mail), (e) podatak o stvarnom vlasniku zainteresiranog ulagatelja („Iskaz interesa“). Na zahtjev Prodavatelja, zainteresirani ulagatelj je dužan dostaviti dodatne podatke i/ili dokumentaciju. Iskaz interesa mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe zainteresiranog ulagatelja, odnosno osobe na koju je to pravo preneseno putem punomoći. Iskaz interesa dostavlja se na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 

Poželjni uvjeti
Poželjnog kandidata predstavlja kvalificirani ulagatelj u smislu čl. 2. (e) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. Pozivaju se zainteresirani ulagatelji prezentirati osnovne smjernice svoje namjere u vezi stjecanja Dionica te podatke o izvoru financiranja Planirane transakcije.
 

Rok i adresa za dostavu Iskaza interesa
Iskaz interesa dostavlja se zaključno s 24. srpnjem 2020. u 12:00 sati (CET), i to neposredno ili poštom preporučeno ili e-mailom. Trenutkom dostave Iskaza interesa smatra se trenutak zaprimanja Iskaza interesa u sjedištu Prodavatelja, odnosno u slučaju slanja Iskaza interesa putem e-maila, trenutak kada je e-mail ušao u informacijski sustav Prodavatelja. Iskazi interesa predani izvan navedenog roka neće se uzimati u razmatranje. Iskaz interesa s naznakom „Iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Croatia banke d.d. – ne otvarati“ potrebno je dostaviti na adresu:

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
n/p: Povjerenstva za Croatia banku d.d.
Jurišićeva 1/II
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
E-mail: povjerenstvo.croba@dab.hr

Ostale informacije i posebne napomene
Prodavatelj će na temelju zaprimljenih Iskaza interesa odabrati uži krug zainteresiranih ulagatelja koje će pozvati na dubinsko snimanje (due diligence) Banke i podnošenje obvezujućih ponuda.

Objava ovog Poziva ili primitak bilo kojeg Iskaza interesa ne stvara obvezu prodaje Dionica za Prodavatelja niti predstavlja osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo zainteresiranog ulagatelja na ispunjenje po bilo kojoj osnovi. Ovaj Poziv ne predstavlja ponudu za kupoprodaju Dionica i/ili imovine Banke, već je njegova isključiva svrha utvrđivanje postojanja interesa za kupoprodaju Dionica.

Pozivaju se zainteresirani ulagatelji da Iskaz interesa dostave na e-mail adresu: povjerenstvo.croba@dab.hr