Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije

Na temelju članka 6., stavka 7., članka 18. stavaka 6. i 7., članka 19., stavka 6. i članka 20., stavka 11., Zakona o osiguranju depozita {NN br. 82/15), ministar financija je donio:

Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupka isplate obeštećenja
koji je objavljen u NN br. 25/16

Link:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_25_759.html